Lietošanas noteikumi

 1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala amberfarm.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk amberfarm.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto amberfarm.lv pakalpojumus.
 2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Amberfarm”, reģistrācijas Nr. 50103362291, juridiskā adrese “Liepūdrupi”, Variņu pagasts. Smiltenes novads, LV-4726
 3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas amberfarm.lv vai izmanto citus amberfarm.lv pakalpojumus. Izmantot amberfarm.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
 4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties amberfarm.lv.
 5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces amberfarm.lv, Noteikumos paredzētajā kārtībā un veic apmaksu par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.
 6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces amberfarm.lv, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces amberfarm.lv. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
 7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties amberfarm.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
 8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
 9. Ievērojot amberfarm.lv sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
 10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos amberfarm.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto amberfarm.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt amberfarm.lv darba stabilitātei vai drošībai.
 11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt amberfarm.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Reģistrācija un personas datu apstrāde

 1. Lai varētu izmantot amberfarm.lv un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
 2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
 3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.
 4. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās risku Pircēja vārdā amberfarm.lv interneta veikalam, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras amberfarm.lv interneta veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta amberfarm.lv, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja amberfarm.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas amberfarm.lv tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti amberfarm.lv interneta veikalā..
 5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati amberfarm.lv tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 6. Ja Pircējs izmanto amberfarm.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot amberfarm.lv un izmantojot tā pakalpojumus.
 7. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus amberfarm.lv pakalpojumus.
 8. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.
 9. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot amberfarm.lv administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
 10. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
 11. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas amberfarm.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar amberfarm.lv Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar amberfarm.lv Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar amberfarm.lv Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar amberfarm.lv Privātuma politiku.
 12. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar amberfarm.lv Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

 1. Preču un pakalpojumu cenas amberfarm.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā amberfarm.lv pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
 2. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā pilnīgu precīzu atbilstību.
 3. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu pasūtījuma veikšanas brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV84HABA0551036968018 SWEDBANK, AS līdz ar pasūtījuma izveidošanu. Pasūtījums skaitās pieņemts tikai ar brīdi, kad Pircējs ir veicis maksājumu Pārdevējam savā internetbankā.
 4. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
 5. Ja pasūtījums ir anulēts, Pārdevējs Pircējam 3 dienu laikā atgriež samaksāto naudu, ja tāda ir ienākusi Pārdevēja kontā.
 6. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos.
 7. Mūsu  piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas.

Preču komplektēšana, saņemšana un piegāde

 1. Pircējs var saņemt preces ar piegādi. Pasūtījumus piegādāsim līdz jūsu namdurvīm vai pakomātiem Visā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers). Par piegādi uz vietām, kas neietver jau uzskaitītās piegādes vietas, lūdzam sazināties ar mums individuāli.
 2. Par preču piegādi jāmaksā sekojoša summa (summas norādītas ar PVN) –

Ja pirkums ir zem 10 eiro –4 eiro
Ja pirkums ir zem 20 eiro – 3 eiro
Ja pirkums ir zem 30 eiro – 2 eiro

 1. Ja viena pasūtījuma produktu summa būs vismaz 330.00 EUR, tad preču piegādes maksa nav jāmaksā, pasūtījumu apstiprinot, piegādes maksa tiks atrēķināta.
 2. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircējam divu dienu laikā, ja Pircējs ir veicis pasūtījumu līdz tekošās dienas plkst. 12:00. Ja pasūtījums ir noticis pēc plkst. 13:00, tad Pārdevējs ir tiesīgs preces piegādāt trešajā dienā. Pie lielas noslodzes Pārdevējs ir tiesīgs mainīt piegādes laiku, to saskaņojot ar Pircēju.
 3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts tieši tādā formā kā ir saņemts, taču dažreiz piegādātāju dēļ ne vienmēr Pārdevējs to var garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču nodošanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības preces aizstāt ar vienādas vai labākas kvalitātes Preci.
 4. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, ja tādas ir, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā trīs darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.
 5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
 6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.
 7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā (šī informācija Pircējam ir jānorāda komentārā pie pasūtījuma veikšanas). Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
 8. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
 9. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam vienas dienas laikā no piegādes brīža, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.
 10. Pircējs katru 41. punktā radušos gadījumu izskatīs individuāli un mēģinās mutiski vienoties ar par risinājumu.

Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 1. Visu amberfarm.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to  pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet amberfarm.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
 2. Pārdevējs neatbild par to, ka amberfarm.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām amberfarm.lv ir ilustratīva nozīme.
 3. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
 4. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: info@amberfarm.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju un situācijas izklāstu.

Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

 1. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm pēc šajos Noteikumos noteiktā termiņa.
 2. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma amberfarm.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesības neattiecas uz 48. punktā minētajām precēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta.
 3. Noteiktās atteikuma tiesības 49. punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
 4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu info@amberfarm.lv, norādot pasūtījuma numuru, kurā prece bija pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci.
 5. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, septiņu dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 6. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Informācijas apmaiņa

 1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
 2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot amberfarm.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Beigu noteikumi

 1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 3. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.