Amberfarm procesi

Augsnes sagatavošana

Augsnes apstrāde

Smiltsērkšķu stādīšana

Smiltsērkšķu stādīšana

Smiltsērkšķu kopšana

Smiltsērkšķu kopšana

Smiltsērkšķu novākšana 1

smiltsērkšķi kastē

Smiltsērkšķu novākšana 2

Smiltsērkšķu pārstrāde - saldēšana

Smiltsērkšķu pārstrāde - ogu žāvēšana

Smiltsērkšķu pārstrāde - eļļas spiešana

Amberfarm

Smiltsērkšķu pārstrāde - fasēšana

Smiltsērkšķu pārstrāde - iepildīšana

Smiltsērkšķu tirdzniecība

LAT Amberfarm procesi ir sadaļa. kur īsumā aprakstam smiltsērkšķu darbības procesus no sagatavošanās stādīšanai līdz smiltsērkšķu produktu tirdzniecībai un vairumtirdzniecībai. Darbības ir no mūsu pieredzes un nav uztverams kā vienīgā pareizā patiesība.

1.Augsnes sagatavošana smiltsērkšķu stādīšanai:

– augsnes analīzes

– kaļķošana

– augsnes ielabošana (organiskie līdzekļi vai minerālie līdzekļi NPK)

2. Augsnes apstrāde:

– aršana (rudens)

– kultivēšana vai frēzēšana (pavasaris)

3. Smiltsērkšķu stādīšana: (pavasaris)

– smiltsērkšķu šķirnes izvēle (darbība 1 gads pirms stādīšanas)

– lauka iemērīšana

– stādīšana ar rokām vai palīgtehniku ar stādu proporciju 1:8 (V/S)

– stādiņa “piebarošana” ar minerālo mēslojumu (bezhlora NPK)

4. Smiltsērkšķu lauka kopšana: (atkarīga no stādīšanas metodes)

– rindstarpu izpļaušana

– ravēšana, koku starpu izpļaušana (pirmie gadi)

– katru sezonu piebarošana ar NPK līdzekļiem

– sauso zaru un bojāto zaru izgriezšana

5. Smiltsērkšķu novākšana

– a. ar rokām, noraujot katru ogu atsevišķi (piemērota metode tūlītējai apstrādei)

– b. griežot ogu zaru vālītes ar dārza šķērēm (piemērota industriālai un tālākai apstrādei ilgāku laika posmu)

6. Smiltsērkšķa sasaldēšana

– a. šoka saldēšana – 40 c (saglabā ogas veselas atsaldējot)

– b. ierastā saldēšana -18 -25 c (atsaldējot var mainīt formu)

– ogu no zariņa nokratīšana, attīrīšana, šķirošana

7. Smiltsērkšķu sekundārā ražošana:

– fasēšana pieprasītajos apjomos 05. kg, 20 kg, 25 kg

– mazgāšana

– sulas spiešana

– miziņas un sēklas masas sasaldēšana vai žāvēšana

– sulas pasterizēšana, iepildīšana vai iepildīšana un saldēšana

– smiltsērkšķu eļļas ieguve no sēklām vai no sēklām un miziņām

8. Produktu ražošana no smiltsērkšķa

– saldējums, saldumi, tējas, sīrupi u.c.

– produktu iepakošana un noformēšana

9. Tirdzniecība:

– Amberfarm tirdzniecības vietā pie saimniecības

– Amberfarm interneta veikalā https://amberfarm.lv/produkcija/

– tirdzniecības vietās visā Latvijā https://amberfarm.lv/piegade-un-tirdzniecibas-vietas/

– tirgi, gadatirgi, pilsētas svētki, festivāli

ENG Amberfarm processes are a section. where we briefly describe the processes of sea buckthorn from preparation for planting to the sale and wholesale of sea buckthorn products. The actions are from our experience and cannot be perceived as the only true truth.

1. Preparing the soil for planting sea buckthorn:

– soil analyses

– liming

– soil amendment (organic means or mineral means NPK)

2. Soil treatment:

– plowing (autumn)

– cultivation or milling (spring)

3. Planting sea buckthorn: (spring)

– selection of sea buckthorn variety (action 1 year before planting)

– field measurement

– planting by hand or auxiliary equipment with a seedling ratio of 1:8 (M/F)

– “feeding” the seedling with mineral fertilizer (chlorine-free NPK)

4. Sea buckthorn field care: (depends on planting method)

– line spacing

– weeding, mowing between trees (first years)

– every season feeding with NPP products

– cutting out dry branches and damaged branches

5. Harvesting sea buckthorn

– a. by hand, plucking each berry individually (suitable method for immediate processing)

– b. cutting the cobs of berry branches with garden shears (suitable for industrial and further processing over a longer period of time)

6. Freezing sea buckthorn

– a. shock freezing – 40 c (keeps the berries whole during freezing)

– b. normal freezing -18 -25 c (the shape can be changed during freezing)

– shaking off the berries from the branch, cleaning, sorting

7. Secondary production of sea buckthorn:

– packaging in the required quantities of 05 kg, 20 kg, 25 kg

– washing

– juicing

– freezing or drying of husk and seed mass

– juice pasteurization, bottling or bottling and freezing

– extraction of sea buckthorn oil from seeds or from seeds and husks

8. Production of products from sea buckthorn

– ice cream, sweets, teas, syrups, etc.

– product packaging and design

9. Trade:

– Amberfarm at the sales point near the farm

– Amberfarm online store https://amberfarm.lv/produkcija/

– at sales points throughout Latvia https://amberfarm.lv/piegade-un-tirdzniecibas-vietas/

– markets, fairs, city celebrations, festivals

RUS Процессы Amberfarm — это раздел. где мы кратко описываем технологические процессы обработки облепихи от подготовки к посадке до реализации и оптовой продажи продукции из облепихи. Действия исходят из нашего опыта и не могут восприниматься как единственно верная истина.

1. Подготовка почвы для посадки облепихи:

– анализ почвы

– известкование

– почвоулучшитель (органические средства или минеральные средства АФК)

2. Обработка почвы:

– вспашка (осень)

– культивация или фрезерование (весна)

3. Посадка облепихи: (весна)

– подбор сорта облепихи (действия за 1 год до посадки)

– измерение поля

– посадка вручную или вспомогательной техникой с соотношением рассады 1:8 (М/Ж)

– «подкормка» рассады минеральным удобрением (бесхлорные АФК)

4. Уход за облепихой в поле: (зависит от способа посадки)

– межстрочный интервал

– прополка, скашивание между деревьями (первые годы)

– ежесезонная подкормка продуктами АФК

– обрезка сухих веток и поврежденных веток

5. Сбор облепихи

– а. вручную, ощипывая каждую ягоду по отдельности (подходящий метод для немедленной обработки)

– б. обрезка початков ягодных веток садовыми ножницами (пригодны для промышленной и дальнейшей переработки в течение более длительного периода времени)

6. Заморозка облепихи

– а. шоковая заморозка – 40 С (сохраняет ягоды целыми при заморозке)

– б. нормальная заморозка -18 -25 c (форма может быть изменена при заморозке)

– стряхивание ягод с ветки, очистка, сортировка

7. Вторичное производство облепихи:

– упаковка в необходимом количестве 05 кг, 20 кг, 25 кг

– мойка

– сока

– заморозка или сушка шелухи и семенной массы

– пастеризация сока, розлив или розлив и заморозка

– экстракция облепихового масла из семян или из семян и шелухи

8. Производство изделий из облепихи

– мороженое, сладости, чаи, сиропы и др.

– упаковка и дизайн продукта

9. Торговля:

– Amberfarm в торговой точке рядом с фермой

– Интернет-магазин Amberfarm https://amberfarm.lv/produkcija/

– в торговых точках по всей Латвии https://amberfarm.lv/piegade-un-tirdzniecibas-vietas/

– базары, ярмарки, городские праздники, фестивали